06a13. utterly fabulous.
Send As SMS
 
Monday, July 31, 2006


guobin says:

From downtown ang moh kio or something or wherever jun hong lives

RAZOR RAMON SUMITANI HJH!

HARD JUN HONG


9:50 PM}

&say again?

06:a13
there can be no other.

&who we are

Fuji Fungg Hongwei Guo Bin Jay Jeriel Jianyang Jonathan Junhong Junhua Kar Weng Kenneth Lee Yang Lyly Olivia Paula Peiyu Ruiyi Shijia Shum Tracee Yeekai
Ying Dan Yingtse Yvonne&hello fools

guo bin fungmin junhua junhong jonathan olivia paula tracee yvonne

&something to say&outdates


&do not rip

deviantART
mina