06a13. utterly fabulous.
Send As SMS
 
Friday, June 09, 2006


yingdan hollers:
hey pple!!!!

just to boost your morale, we've (Yeo Shijia, You Yingdan, Yingtse Chen Ouw, Yap Junhua, Wong kar weng) done LOADS of stuff for pw. MUAHAHAHAHAHA! (:

4:11 PM}

&say again?

06:a13
there can be no other.

&who we are

Fuji Fungg Hongwei Guo Bin Jay Jeriel Jianyang Jonathan Junhong Junhua Kar Weng Kenneth Lee Yang Lyly Olivia Paula Peiyu Ruiyi Shijia Shum Tracee Yeekai
Ying Dan Yingtse Yvonne&hello fools

guo bin fungmin junhua junhong jonathan olivia paula tracee yvonne

&something to say&outdates


&do not rip

deviantART
mina